Personal Data Protection

Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČO 056 69 871, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 97278, zastoupená Mgr. Janou Sedlákovou, jednatelkou (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek https://sedlakovalegal.com/, účastníky námi pořádaných školení a především naše klienty informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme při poskytování našich právních služeb vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected].

Rozsah zpracování osobních údajů

Při poskytování našich právních služeb Vás můžeme požádat, abyste nám předali osobní údaje týkající se Vás, Vaší společnosti či osob, se kterými právně jednáte či s nimi vedete právní spor. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • číslo účtu;
 • ostatní kategorie osobních údajů související se konkrétními poskytovanými službami (zejména osobní údaje Vašich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob, proti kterým uplatňujete své nároky či které uplatňují své nároky proti Vám);

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let, takovým dětem neposkytujeme ani naše právní služby, pokud je nezastupují jejich rodiče. Osobní údaje dětí mladších 16 let tedy nezpracováváme.

Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Účel zpracování a právní základ zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme zejména k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše právní služby nebo abychom Vám mohli poskytovat naše služby školení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy. Tyto údaje jsou pro poskytování uvedených služeb nezbytné a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření naší smlouvy či nemožnost Vaší účasti na námi pořádaném školení.

V ojedinělých případech můžeme Vaše osobní údaje využívat pro účely obhajoby či vymáhání našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícím v zachování našeho fungování a zabezpečování chodu naší kanceláře.

V případě, že se budete účastnit některého z námi pořádaných školení, můžeme Vás požádat o udělení souhlasu se zpracováním Vaší e-mailové adresy a Vašeho jména. Účelem takového zpracování je, abychom Vám po udělení takového souhlasu mohli prostřednictvím e-mailu zasílat nabídky a upozornění na další námi pořádaná školení, která by Vás, dle našeho názoru, mohla zajímat.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • advokátní systém SingleCase poskytovatele SingleCase, s.r.o.;
 • účetní služby – Jindřiška Halfarová, IČO: 73283631

Dále Vaše osobní údaje můžeme poskytovat našim obchodním partnerům a subjektům, kteří nám poskytují jiné služby

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše právní služby či služby školení, tedy plnit vzájemnou smlouvu o poskytování právních či školících služeb, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje dále můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k obhajobě našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich služeb a pro zajištění chodu naší kanceláře? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování těchto služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete, nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat do doby, než je budete chtít vymazat.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 50 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. Vaše osobní údaje však pro účely přímého marketingu nezpracováváme.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, pomocí naší speciálně zřízené e-mailové adrese [email protected]. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Hlášení bezpečnostních incidentů

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze moderní technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a aktuální software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých změn můžeme tyto změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Dostupné jsou z odkazů na začátku těchto zásad.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.